Disclaimer

1. Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacyverklaring en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, Adorka bvba. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Adorka bvba kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

2. Wie is Adorka bvba?

Onze webpagina www.adorka.be wordt uitgegeven door:

Adorka bvba
Meensesteenweg 219 8800 Roeselare
+32.51252100
info@adorka.be
BE 0452.980.991

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op via ons contactformulier

3. Onze Website

Adorka bvba doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site.

Adorka bvba heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van Adorka bvba bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. Adorka bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen Adorka bvba heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

4. Links en verwijzingen naar andere websites

Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van Adorka bvba, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeldt. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

5. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moet Adorka bvba een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van jouw persoonsgegevens we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.

Adorka bvba verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacy statement.

6. Algemene bepalingen

Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.

Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de bvba Adorka die gebruik maakt van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres: www.adorka.be (hierna: de website) alsook via alle mogelijke verwante domeinen van de website (bijv. www.archindex.be).

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving, inzonderheid

 • de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tot omzetting van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de wet houdende invoeging van Boek XII, "Recht van de elektronische economie", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.


Uw e-mail adres wordt niet automatisch gedetecteerd bij bezoek aan onze website. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Volgend minimum aan persoonsgegevens kan worden opgeslagen na een bezoek aan onze website, na een bericht of een vraag naar deze website te versturen of na ontvangst van geschreven post of na e-mailcommunicatie in zoverre u dit hebt meegedeeld :

 • uw postadres ;
 • uw e-mailadres ;
 • uw telefoonnummer ;
 • uw faxnummer ;
 • uw beroepsstatuut of beroepskwalificatie, de gereglementeerde beroepsactiviteit die u uitoefent, uw beroepstitel, het jaar waarin u uw diploma hebt behaald om deze beroepstitel te mogen dragen en/of het jaar waarin u uw beroepsactiviteit bent gestart ;
 • de naam van de rechtspersoon waarvoor u werkzaam bent, in welke functie u namens deze rechtspersoon optreedt, de rechtsvorm als de omschrijving van het doel of de doeleinden waarvoor deze rechtspersoon is opgericht ;
 • elke andere informatie die u vrijwillig heeft verleend (bijvoorbeeld in het kader van het bestellen van documentatie, een informatieaanvraag, inschrijvingen op onze digitale nieuwsbrieven).

Deze ingezamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om u op de hoogte te kunnen brengen van informatie binnen uw vakgebied ;
 • om te kunnen antwoorden op uw vragen ;
 • om u te kunnen informeren over onze diensten of voor promotie van producten of diensten van geselecteerde derde partijen die u via onze tussenkomst wensen te contacteren ;
 • voor de realisatie van statistieken.

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard en opgeslagen in een niet toegankelijk databestand als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  De persoonsgegevens worden gewist indien de toestemming voor de opslag ervan wordt ingetrokken, indien de kennis van de persoonsgegevens niet langer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinde of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is.

Naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op kopie van uw verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw gegevens;
 • recht op wissen van uw gegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens op uw verzoek;
 • recht van bezwaar.

Indien u uw gegevens wil aanpassen of indien u wenst te reageren op een van de praktijken hierboven omschreven, kan u ons contacteren per e-mail: info@adorka.be

Uw e-mailadres zal slechts met uw toestemming worden gebruikt of binnen de beperkingen van het KB van 4 april 2003.

Indien u in de toekomst niet langer door ons bedrijf wenst gecontacteerd te worden, volstaat het om ons hiervoor een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres: info@adorka.be

Onze nieuwsbrieven geven u ook steeds de mogelijkheid onze informatie niet langer te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt.

Uw gegevens kunnen aan onze commerciële partners doorgegeven worden.

Indien u dit niet wenst, volstaat het om ons hiervoor een e-mail te sturen naar volgend adres: info@adorka.be

U kan ook telefonisch of via e-mail vragen dat uw e-mailadres alleen mag gebruikt worden voor communicatie tussen u en ons : tel. 051/25.21.00 of archindex@adorka.be

Onze website en onze nieuwsbrieven kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is de bvba Adorka niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

Voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan u terecht bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: 02/274.48.00

E-mail: contact(at)apd-gba.be

Cookieverklaring

1. Cookies

Een cookie slaat info op in de browser op je computer tijdens je bezoek aan een webpagina. Cookies worden gebruikt om je gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door bij een volgend bezoek aan een website je taalkeuze of login te herinneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Er bestaan diverse soorten cookies: tracking cookies (om uw gedrag op internet te volgen en bij te houden), technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen) en sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen bij het sluiten van uw browservenster).

Adorka bvba is een Belgische website en handelt volgens de Belgische wet omtrent de elektronische communicatie, in dit opzicht volgt Adorka bvba de bepalingen hierin omschreven omtrent cookies (wet van 13 juni 2005).

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Als bezoeker van onze website stem je er mee in dat wij cookies gebruiken. Onze cookies zorgen ervoor dat jouw bezoek aan de website vlot en gepersonaliseerd verloopt. Je kan de cookies zelf in- of uitschakelen, maar dan kan je problemen ondervinden bij het surfen op onze site.

De cookies waar Adorka bvba gebruik van maakt, zijn ongevaarlijk. We gebruiken ze om ervoor te zorgen dat wat je te zien krijgt, toepasselijk is voor jou als bezoeker en om het surfen makkelijker te maken voor jou door bijvoorbeeld taalinstellingen te onthouden.

3. Welke cookies gebruikt Adorka bvba?

Enerzijds gebruiken wij sessiecookies die essentieel zijn om onze website te laten werken. Deze kunnen niet worden uitgezet op onze servers.

Daarnaast gebruiken wij ook cookies die niet-essentieel zijn, maar ervoor zorgen dat de site die je te zien krijgt volledig op jouw maat is. Er zijn drie soorten: functionele cookies, analytische cookies en advertising cookies.

Naast onze eigen cookies, maken we ook gebruik van cookies van websites van derden waarop we adverteren.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die door ons gebruikt worden.

First party cookies

Domein: www.adorka.be
Naam Type Geldigheidsduur
PHPSESSID Technische cookie voor het bijhouden van sessieinformatie Tot het sluiten van de browser
meldingcookie Deze cookie houdt bij of u het cookiebeleid van deze website hebt aanvaard of niet. Vervalt 1 jaar na akkoord

Third party cookies

Domein: www.adorka.be
Naam Type Geldigheidsduur
__utma Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
Vervalt 2 jaar na ieder bezoek
__utmt Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Vervalt na 10 minuten
__utmb Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen.

De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
Vervalt na 30 minuten na ieder bezoek
__utmc Niet gebruikt in ga.js. Wordt ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte dit cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie / bezoek. Einde van de browser sessie
__utmz Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker de site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. Vervalt 6 maanden na ieder bezoek

In onze privacyverklaring vind je alle informatie over hoe Adorka bvba jouw persoonsgegevens verwerkt.

4. Hoe kan je zelf je cookies instellen?

Je kan ten allen tijde zelf je cookie-instellingen wijzigen in de instellingen van je webbrowser. Voor elke browser zijn er andere handleidingen, die je via onderstaande links kan raadplegen. Ook via de help-functie van je internetbrowser kan je hier een handleiding voor vinden.

Cookie instellingen in Mozilla Firefox
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Safari
Cookie instellingen in Opera

Je kan de cookies inschakelen of uitschakelen. Voor een optimale gebruikservaring raden wij je echter aan om de cookies in te schakelen.

5. Welke rechten heb je als bezoeker van onze website?

Als bezoeker van onze website heb je het recht op een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, maar verwerf je ook een aantal rechten.

Je hebt recht op verzet, wat betekent dat je je bij gewichtige en legitieme gronden mag kanten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt recht op toegang, wat betekent dat je op simpel verzoek mag opvragen of jouw persoonsgegevens worden bijgehouden en/of verwerkt, en of ze al dan niet worden doorgegeven.

Je hebt recht op correctie, wat betekent dat je persoonsgegevens op elk moment en op jouw verzoek steeds gecorrigeerd of verwijderd kunnen worden.

In onze privacyverklaring kan je meer lezen over jouw rechten en op welke manier je die kan uitoefenen.

Bij vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring kan je ons contacteren via info@adorka.be.